Súhlas so správou, evidenciou a spracovaním osobných údajov a s použitím obrazového záznamu osoby

Týmto ako dotknutá osoba v zmysle § 11 a nasl. zákona č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

A zároveň ako dotknutá osoba v zmysle § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

poskytujem

spoločnosti Agentúra pre Vás s.r.o., so sídlom Račianska77, 831 02 Bratislava, IČO: 47 956 186, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101427/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

svoj výslovný súhlas

so správou, evidenciou a spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníka, životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titulu, údaj o dosiahnutom vzdelaní a praxi, jazykových, počítačových a iných schopnostiach a záujmoch a kontaktné údaje ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania. Zároveň výslovne prehlasujem, že pokiaľ by tento súhlas neobsahoval niektorý osobný údaj, ale takýto osobný údaj bude uvedený v akomkoľvek Prevádzkovateľovi mnou adresovanom dokumente, platí, že so spracovaním takéhoto osobného údaja som Prevádzkovateľovi udelil svoj súhlas, a tento je oprávnený ho spracovávať v rozsahu a spôsobom v zmysle tohto súhlasu.

a tiež so správou, evidenciou, spracovaním a používaním svojho obrazového záznamu poskytnutého Prevádzkovateľovi ako súčasť dotazníka, životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania alebo iným spôsobom, vrátane súhlasu s jeho úplnou alebo čiastočnou reprodukciou, vyhotovovaním rozmnoženín a distribúciu vo vzťahu k naplneniu účelu, na ktorý bol takýto obrazový záznam Prevádzkovateľovi poskytnutý. Prevádzkovateľ má právo na komplexné využitie takto poskytnutého obrazového záznamu vrátane práva na jeho zverejnenie, odoslanie, šírenie, rozmnožovanie a sprístupňovanie tretím osobám s cieľom naplneniu účelu, na ktorý bol takýto obrazový záznam Prevádzkovateľovi poskytnutý, a to v akejkoľvek forme, vrátane jeho využitia na reklamné účely.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je spracovanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Moje osobné údaje a obrazové záznamy poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s vedomím, že tieto údaje a obrazové záznamy budú spracované Prevádzkovateľom za účelom sprostredkovania zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov, sprostredkovania vhodných kurzov, školení, seminárov a podobných podujatí, a to na dobu 4 rokov. Za tým účelom sa zaväzujem oznámiť Prevádzkovateľovi všetky zmeny poskytnutých osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny s tým, že tento je oprávnený oznámiť zmeny osobných údajov všetkým tretím osobám, ktorým sú tieto Prevádzkovateľom poskytované.

Zároveň ako dotknutá osoba dávam svoj súhlas na sprístupnenie a poskytnutie obrazových záznamov a osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa tretím osobám, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov a obrazových záznamov. Taktiež súhlasím s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov a obrazových záznamov do členských krajín Európskej únie, pričom tieto údaje a obrazové záznamy budú určené výlučne potenciálnym zamestnávateľom.

Ako dotknutá osoba ďalej súhlasím, aby mi ponuka pracovných miest bola zasielaná na moje účastnícke telefónne číslo formou krátkych správ (sms) prostredníctvom verejnej mobilnej siete.

Súčasne ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania Prevádzkovateľom budú moje osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľov:

  1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať ktoréhokoľvek z Prevádzkovateľov o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

Zaslaním emailu Prevádzkovateľovi zároveň výslovne potvrdzujem, že údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania alebo iným spôsobom adresne určenom Prevádzkovateľovi, sú pravdivé. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať moju žiadosť alebo vyradiť moju osobu z informačného systému v prípade zistenia nepravdivosti poskytnutých osobných údajov.